Ambivalentnosť

ambivalencia (term.), ambivalentnosť (term.), dilema, dvojznačnosť, nejednoznačnosť, nerozhodnosť, rozpornosť


Relevantne k ambivalentnosť