Apodiktický

nepochybný, nepopierateľný, nesporný


Relevantne k apodiktický