Charakteristický znak

prejav, príznak, symptóm


Relevantne k charakteristický znak