Chrám

bazilika, cerkev, dóm, kaplnka, katedrála, kostol, modlitebňa, svätyňa


Relevantne k chrám