Dobro

blaho, prospech, zisk, úžitok, klad, plus, pozitívum


Relevantne k dobro