Hňup

chmuľo, hlupák, ignorant, nevzdelanec, obmedzenec, osol, somár, sprosták, tupec


Relevantne k hňup