Hradba

násyp, oporný múr, stena, val


Relevantne k hradba