Ignorant

chmuľo, hlupák, hňup, nevzdelanec, obmedzenec, osol, somár, sprosták, tupec


Relevantne k ignorant