Napojiť

pridružiť, priložiť, pripojiť, pričleniť, vteliť, včleniť, zapojiť, začleniť


Relevantne k napojiť