Navodiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť


Relevantne k navodiť