Nepoctivý

bezbožný, hrešiaci, hriešny, nečestný, ničomný, podlý, rúhavý, skazený


Relevantne k nepoctivý