Okupant

uchvatiteľ, uzurpátor, votrelec


Relevantne k okupant