Povrchný

bezobsažný, jalový, lacný, ničotný, planý, plytký, prázdny, nedbalý, neporiadny


Relevantne k povrchný