Presne vymedzený

taxatívny, úplný


Relevantne k presne vymedzený