Srdce

centrum, ohnisko, prostriedok, semenisko, stred


Relevantne k srdce