Vyhĺbenina

kanálik, ryha, vrub, vryp, vrúbok, zárez, žliabik (hovorovo), žliabok


Relevantne k vyhĺbenina