Vytknúť si

naraziť si, udrieť sa, vyvrtnúť si


Relevantne k vytknúť si