Záhaľčivý

apatický, bezmyšlienkovitý, bezstarostný, driemajúci, flegmatický, lenivý, nemajúci záujem, nevšímavý, nezúčastnený, nečinný, ľahostajný


Relevantne k záhaľčivý